Asus GTX 670 (direct CU II) - 2GB GDDR5

Asus GTX 670 (direct CU II) - 2GB GDDR5
1 person likes this.
  1. luuloi
    @cohay: sáng tạo nhỉ hahahahaha
    2/6/12
  2. cohay
    Direct là sát ... Cu là .... Direct CU là ....
    31/5/12