amazeTESTLAB 2010 - USB 3.0 v.s. USB 2.0 [Part 1]

amazeTESTLAB 2010 - USB 3.0 v.s. USB 2.0 [Part 1]