Hi Steve! Where is the camera? I wanna say hi to space!

Hi Steve! Where is the camera? I wanna say hi to space!
  1. kama_z
    ý gì đây, quảng cáo trang web hay là chê ipad ko có camera nhỉ :godau:
    8/12/10